Тимчасовий порядок про асоційоване членство в Асоціації митних брокерів України

АСОЦІАЦІЯ МИТНИХ БРОКЕРІВ УКРАЇНИ

Тимчасовий порядок про асоційоване членство в
Асоціації митних брокерів України

«Затверджено»:
Рішенням правління Асоціації  
митних брокерів України
(протокол № 01 від «13» лютого 2014р.)
Голова Правління В.Ліннік

1. Загальні положення

1.1       Цей Тимчасовий порядок про асоційоване членство в Асоціації митних брокерів України (далі – Порядок) розроблено та введено метою залучення до членства в Асоціації митних брокерів України (Далі – Асоціація) нових членів, розширення сфери впливу Асоціації та розвитку розгалуженої мережі Членів та Асоційованих Членів.

1.2       Терміни, які вживаються у даному Порядку:

- Асоційований член Асоціації – фізична або юридична особа, яка набула статусу Асоційованого члена відповідно до цього Порядку, визнає та виконує положення Установчого договору Асоціації, приймає участь у діяльності Асоціації та сплачує членські внески;
інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Установчому договорі Асоціації.

1.3       Цей Порядок, зміни та доповнення до нього вводяться в дію рішенням Правління Асоціації.

2. Умови набуття Асоційованого членства в Асоціації

2.1       У випадку прийняття підприємством, або фізичною особою – підприємцем рішення щодо вступу до Асоціації як Асоційованого члена, до Асоціації подаються документи, перелік яких визначений у цьому Положенні.

2.2       Асоційованим членом Асоціації можуть бути юридичні особи або фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які бажають внести свій внесок в реалізацію цілей, завдань та мети діяльності Асоціації, які визнають та виконують положення Установчого договору Асоціації, приймають активну участь в діяльності Асоціації та регулярно сплачують членські внески.

2.3       Для вступу до Асоціації як Асоційованого члена, від кандидата подається:
- заява на ім’я Правління Асоціації (Додаток 1);
- Анкета Асоційованого члена Асоціації (Додаток 2);
- копія Виписки з держреєстру (для юридичної особи або фізичної особи – підприємця);

2.4       Рішення про прийняття до Асоціації нових Асоційованих членів приймається на черговому засіданні Правління Асоціації. В окремих випадках таке рішення може бути прийняте Директором Асоціації.

2.5       Асоційованому члену видається відповідне Свідоцтво, яке підтверджує його членство в Асоціації.

3. Права та обов’язки Асоційованих членів

3.1       Асоційовані члени мають право:
3.1.1    На участь у підвищенні кваліфікації своїх співробітників на курсах митних брокерів та декларантів, які проводить Асоціація із сплатою 50% вартості курсів.
3.1.2    Приймати участь у роботі спеціалізованих комісіях, комітетах, секціях.
3.1.3    Приймати участь у Загальних зборах Членів Асоціації з правом дорадчого голосу..
3.1.4    Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Членів Асоціації.
3.1.5    Користуватися всіма матеріалами, документами і бібліотекою Асоціації.
3.1.6    Використовувати пільги та знижки, передбачені для Членів Асоціації.
3.1.7    Використовувати логотип та/або фірмовий знак Асоціації на своїх бланках, візитних картках, тощо.
3.1.8    На розміщення інформації про своє підприємство на офіційному веб-сайті Асоціації.
3.1.9    Використовувати можливості та ресурси Асоціації для захисту своїх прав, інтересів перед органами виконавчої влади та іншими організаціями, підприємствами та установами.
3.1.10  Користуватися юридичною допомогою Асоціації для вирішення спірних питань при здійсненні своєї діяльності.

3.2       Асоційовані члени зобов’язані:

3.2.1    В своїй діяльності, якщо вона стосується Асоціації, керуватися Статутом Асоціації та цим Положенням.
3.2.2    Приймати активну участь у діяльності Асоціації.
3.2.3    Своєчасно сплачувати внески до Асоціації.
3.2.4    Надавати інформацію, отриману ним і яка стосується діяльності Асоціації або її членів.
3.2.5    Виконувати інші положення, визначені Установчим договором Асоціації.

4. Припинення Асоційованого членства

4.1       Асоційоване членство в Асоціації може бути припинене:
- за заявою Асоційованого члена;
- за дії, які причинили шкоду діловій репутації Асоціації або її Членів;

5. Заключні положення

5.1       Положення набуває чинності з моменту його затвердження Правлінням Асоціації та діє на всій території України.
5.2       Зміни та доповнення до Положення можуть внесені Правлінням Асоціації.
5.3       Директору Асоціації (Птиці М.П.) інформувати громадськість про положення Порядку шляхом висвітлення на офіційному сайті Асоціації та здійснити розсилку електронною поштою за наявною базою адресів.