АМБУ: Про внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності

                                                                                                                                     

ДО УВАГИ
КЕРІВНИКІВ, МИТНИХ БРОКЕРІВ, ДЕКЛАРАНТІВ, СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Розроблений Міністерством фінансів України проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль яких здійснюється органами доходів і зборів».

   АМБУ  звертається з проханням надати в термін до 07.06.2017 року  року на електронну адресу Асоціації info@ambu.org.ua пропозиції до вищезазначеного проекту.

                      Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль яких здійснюється  органами доходів і зборів

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012р., №№ 44-48, ст.552) такі зміни:

 1. У частині п’ятій статті 15 цифри «3,5,6» замінити цифрами «2,4,5».
 2. У пункті 2 частини першої статті 34 слова «митними брокерами,» замінити словами «митними представниками».
 3. Пункт 1 частини першої статті 404 виключити.

      У зв’язку з цим пункти 2-6 вважати пунктами 1-5 відповідно.

  4. У статті 406:

у частині першій слова «здійснення митної брокерської діяльності», виключити;

у частині третій  цифри та знак «3-6» замінити цифрами та знаком «2-5».

  5. У частині першій статті 408 слова «дозволу на здійснення митної брокерської діяльності,» виключити.

  6. Главу 59 "Митна брокерська діяльність" викласти у такій редакції: "Глава 59. Діяльність митних представників

 Стаття 416. Митний представник

 1. Митний представник - підприємство-представник - підприємство-резидент, уповноважене на виконання необхідних дій і формальностей, встановлених законодавством України з «питань державної митної справи, під час його взаємовідносин з органами доходів і зборів та іншими державними органами.
 2. За вчинення правопорушень, пов'язаних зі здійсненням декларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення, митний представник несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

   3. Митний представник може отримати статус уповноваженого економічного оператора за умови його відповідності вимогам, установленим цим Кодексом.

Стаття 417. Правове регулювання взаємовідносин митного представника з особою, інтереси якої він представляє, та його повноваження

 1. Взаємовідносини митного представника з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором або належно оформленим дорученням.
 2. На підставі документів, визначених у частині першій цієї статті, митний представник наділений правом вчиняти дії, пов'язані з проведенням митних формальностей, щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначенню від імені декларанта.
 3. Будь-яка особа може уповноважити свого митного представника.
 4. Особа, яка заявляє про те, що вона діє як митний представник, зобов'язана надати органам доходів і зборів документи, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 418. Агент з митного оформлення

1. Агент з митного оформлення - це фізична особа - резидент відповідної кваліфікації, що перебуває в трудових відносинах з митним представником і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний представник, дії, пов'язані з пред'явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Стаття 419. Інформація, отримана митним представником від особи, яку він представляє

 1. Інформація, отримана митним представником від особи, яку він представляє, під час виконання митних процедур і митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих митних процедур і митних формальностей.
 2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний представник та його працівники - агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону.".

II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.
 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   Президент України                                                   П.Порошенко