ДФСУ : Про обмеження щодо перемiщення через митний кордон України видавничої продукцiї

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   20.03.2017                N 6649/7/99-99-18-03-01-17

Митницi ДФС

            Про обмеження щодо перемiщення через митний кордон України видавничої продукцiї

     У зв'язку iз змiнами, внесеними Законом України вiд 8 грудня 2016 року N 1780-VIII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо обмеження доступу на український ринок iноземної друкованої продукцiї антиукраїнського змiсту" до Закону України "Про видавничу справу" (далi - Закон), повiдомляємо таке.
     Статтею 281 Закону встановлено, що митне оформлення видавничої продукцiї, яка має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України для розповсюдження на територiї України, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, за наявностi дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi.
     Видача (вiдмова у видачi, переоформлення, видача дублiката, анулювання) дозволу здiйснюється вiдповiдно до законiв України "Про адмiнiстративнi послуги", "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.
     Згiдно зi статтею 1 Закону:
     видавнича продукцiя - сукупнiсть видань, випущених видавцем (видавцями);
     видання - твiр (документ), що пройшов редакцiйно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або iншим способом, мiстить iнформацiю, призначену для поширення, I вiдповiдає вимогам нацiональних стандартiв, iнших нормативних документiв з питань видавничого оформлення, полiграфiчного i технiчного виконання.
     Вiдповiдно до пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 8 грудня 2016 року N 1780-VIII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо обмеження доступу на український ринок iноземної друкованої продукцiї антиукраїнського змiсту" Кабiнету Мiнiстрiв України необхiдно у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.
     Враховуючи викладене, керiвникам митниць:
     забезпечите неухильне виконання вимог Закону;
     до внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2011 N 1011, дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що мас походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, на митну територiю України, зазначати у графi 44 митної декларацiї за кодом документа - 5221.

   Директор Департаменту органiзацiї митного контролю                                     О. Л. Василенко