Проект Закону України "Про внесення змін до МКУ щодо оптимізації територіальних органів державної фіскальної служби

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України А.П. Яценюк

“ ” 2015 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо оптимізації територіальних органів державної
фіскальної служби
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44—48, ст. 552) такі зміни:

1) пункт 341 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

“341) органи доходів і зборів — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, його територіальні органи;”;

2) статтю 25 викласти в такій редакції:

“Стаття 25. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників

1. Скарга на рішення, дії або бездіяльність посадової особи або іншого працівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, подається керівникові такого органу.

2. Скарга на рішення, дії або бездіяльність територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

3. Виконання оскаржуваного рішення може бути зупинено повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу. Посадова особа або орган, які розглядають скаргу, зобов’язані надати особі, яка подала скаргу, належним чином обґрунтовану письмову відповідь у визначений законом строк. Виконання оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.”;

3) у підпункті 6 частини другої статті 255, частинах першій і третій статті 320, частині третій статті 332 слова “(митний пост)” у всіх відмінках і числах виключити;

4) частину другу статті 332 викласти в такій редакції:

“2. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах такої зони товарів, транспортних засобів, громадян, які не перетинають митний кордон України, посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідного органу доходів і зборів або особи, яка виконує його обов’язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, — також за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці, які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів, а також інших осіб, які перебувають у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом.”;

5) статтю 546 викласти в такій редакції:

“Стаття 546. Митниці

1. Митниці є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, які у зоні своєї діяльності забезпечують виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів.

2. Митниця провадить свою діяльність у зоні діяльності відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

3. У міру необхідності митниці створюються у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні діяльності територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Зони діяльності митниць визначаються положеннями про них.

4. Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у визначеному законом порядку.

5. Начальник митниці призначається керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.”;

6) статтю 547 виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

Источник: Верховна Рада України