Угода з ДМСУ

Угода №27
про співробітництво і взаємодопомогу
між Державною митною службою України
та Асоціацією митних брокерів України

м. Київ

30.06.2009 року

Державна митна служба України (далі - Служба) в особі Голови Служби Макаренка Анатолія Вікторовича, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, з однієї сторони та Асоціація митних брокерів України (далі - Асоціація) в особі Голови правління Асоціації Лінніка Володимира Петровича, який діє на підставі Установчого договору Асоціації митних брокерів України, з другої сторони, надалі іменовані Сторонами,

виходячи з необхідності розвитку співробітництва щодо забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи підприємствами і організаціями, що надають послуги з декларування товарів і транспортних засобів при переміщенні їх через митний кордон України;

підтверджуючи доцільність представництва Асоціацією інтересів своїх членів, а також організацій, які не є членами, але делегували такі повноваження Асоціації;

а також для встановлення правових засад у досягненні вказаних цілей уклали чинну Угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Предметом Угоди є спільна діяльність Сторін, побудована на принципах довіри, взаєморозуміння і спрямована на:

сприяння зміцненню позитивного іміджу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, яким є Служба;

сприяння розвитку національного об’єднання підприємств та організацій, що здійснюють митно-брокерську діяльність, яким є Асоціація;

вдосконалення системи заходів, які забезпечать суворе дотримання митними брокерами законодавства про митну справу шляхом:

проведення спільних нарад представників профільних департаментів та управлінь Служби з представниками Асоціації;

проведення семінарів, лекцій щодо роз'яснення митного законодавства для учасників зовнішньоекономічної діяльності із залученням представників Служби  та Асоціації.

Сторони погодилися, що наведений у цьому розділі перелік основних напрямків співробітництва не є вичерпним та може доповнюватися шляхом оформлення додаткових Угод.

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СЛУЖБИ

1. Здійснення інформування органів центральної виконавчої влади України, учасників зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів про умови цієї Угоди та діяльність Асоціації, їїчленів, їх місцезнаходження та основні функції через офіційні джерела Служби, іншими способами, які не заборонені законодавством України.

2. Надання Асоціації допомоги в галузі професійної підготовки посадових осіб митних брокерів (представники митних брокерів), шляхом залучення фахівців Служби, регіональних митниць, митниць (за їх згодою) до навчального процесу в якості викладачів.

3. Приймає до уваги як довідкову інформацію Асоціації, під час прийняття рішень, щодо анулювання дозвільних документів на право здійснення митної брокерської діяльності або не допущення митних брокерів до участі в митних операціях (процедурах).

4. За необхідності, використовує у якості довідкової інформації висновки Асоціації щодо доцільності включення (як Службою так і регіональними митницями, митницями) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у переліки підприємств до товарів яких:

встановлюється спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Служби;

можуть не застосовуватися заходи нетарифного регулювання та інші обмеження,  установлені постановами Кабінету Міністрів України.

5. За необхідності, залучає Асоціацію до моніторингу діяльності митних брокерів та їх представників, які є членами Асоціації, а також організаціями, які не є її членами, але делегували повноваження з представництва своїх інтересів Асоціації.

6. За необхідності та на підставі запиту Асоціації інформує її про всі випадки порушення посадовими особами митних брокерів (представниками митних брокерів) нормативно-правових актів з питань митної справи.

7. На підставі звернення Асоціації залучає її до процесу створення та обговорення проектів нормативно-правових актів угалузі митної справи.

III . ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

1. Асоціація забезпечує публікацію матеріалів, що висвітлюють діяльність Служби у періодичних виданнях Асоціації, та іншими способами, не забороненими законодавством України.

2.Вживає всіх можливих заходів, направлених на забезпечення суворого дотримання митними брокерами законодавства про митну справу.

3. Невідкладно інформує Службу стосовно порушень митного законодавства, випадків зловживань посадовими особами митних органів.

4. Інформує Службу щодо рівня цін на окремі види товарів, які переміщуються через митний кордон України (за наявності такої інформації).

5. Інформує учасників зовнішньоекономічної діяльності про правила переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України та вимоги щодо їх митного оформлення.

6. Надає відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері освіти освітні послуги посадовим особам митних брокерів (представники митних брокерів). До процесу навчання можуть залучатись фахівців Служби та митних органів (за їх згодою). Програма навчання за необхідності може погоджуватись зі Службою.

7.Розробляє та подає на розгляд Службі пропозиції щодо вдосконалення митного законодавства.

8. Здійснює спільно зі Службою інші заходи, що не суперечать законодавству та спільним інтересам сторін.

9. Використовує інформацію, отриману в результаті виконання цієї Угоди тільки з обумовленою цією Угодою метою.

IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. З метою реалізації Угоди Сторони домовились про вжиття всіх необхідних заходів, які розвиватимуть  в галузі митної справи.

2. З метою взаємодії для виконання умов цієї Угоди Сторони визначають уповноважених осіб (представників).

3. З питань взаємовідносин, не передбачених цією Угодою Сторони керуються законодавством України.

4. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє безстроково.

5. Дія Угоди може бути припинена за настанням таких випадків: скасування державної реєстрації однієї із Сторін;
за обопільною згодою Сторін;
за рішенням однієї із Сторін.

6. Якщо одна із Сторін вирішила припинити дію умов чинної Угоди, вона зобов'язана повідомити іншу Сторону не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цієїУгоди.

7. Умови Угоди можуть бути змінені за згодою Сторін із обов'язковим складанням додаткової Угоди.

8. Угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Державна митна служба України:

Асоціація митних брокерів України:

04119, м.Київ-119,вул.Дегтярівська, 11-г

04107, м.Київ-107,вул. Нагірна, 22, к. 330

Голова Державної митної Служби України

Голова правління Асоціації митних брокерів України

А.В.Макаренко

В.П.Ліннік