Проект ПКМУ: «Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від №
Київ

Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 41 Митного кодексу України, підпункту 41.1.1. пункту 41.1. статті 41 глави 1 розділу ІІ, підпункту 54.3.6. пункту 54.3. статті 54 глави 4 розділу ІІ, пункту 54.4. статті 54 глави 4 розділу ІІ, пункту 61.1. статті 61 глави 5 розділу ІІ Податкового кодексу України та визначає механізм організації та проведення митними органами перевірок системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, які носять невиїзний характер.

2. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у такому значенні:

невиїзна документальна перевірка – це форма митного контролю у вигляді перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, яка проводиться в приміщенні митного органу після закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів, на підставі даних, зазначених у митних деклараціях та/або їх електронних копіях, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, а також належних до таких декларацій комплектах товаросупровідних документів, документів, отриманих від уповноважених органів іноземних держав, без проведення будь-яких інших перевірок платника податків;

строк проведення невиїзної документальної перевірки – це проміжок часу від дати початку до дати закінчення невиїзної документальної перевірки.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у податковому та митному законодавстві України.

3. Реалізуючи повноваження з контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, митні органи здійснюють невиїзні документальні перевірки митних декларацій, митне оформлення товарів за якими завершено.

Метою проведення невиїзної документальної перевірки є виявлення заниження або завищення суми податкового зобов’язання платника податків.

4. Невиїзна документальна перевірка призначається наказом митного органу в разі:

підтвердження наявності ризику за результатами аналізу електронних копій митних декларацій. При цьому ризиком вважається ймовірність порушення вимог законодавства з питань митної справи, а критерієм ризику - конкретна ознака з визначеними параметрами, які дають змогу здійснювати вибір об'єктів контролю;

виявлення ознак, що свідчать про можливі порушення платником податків законодавства з питань митної справи, внаслідок здійснення аналізу інформації, що стосується оформлених у митному відношенні товарів, отриманої з мережі Інтернет, від імпортерів та безпосередніх виробників товарів, з наукової літератури, висновків експертів тощо;

виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно достовірності відомостей, що містяться в документах, які надавалися митному органу для здійснення митного контролю та оформлення;

надходження від уповноважених органів іноземних держав інформації про не підтвердження автентичності документів, поданих митному органу України щодо товарів, митне оформлення яких завершено, та недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів про надання інформації стосовно певних зовнішньоекономічних операцій, які здійснювалися за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - резидентів України.

5. Невиїзна документальна перевірка проводиться у приміщенні митного органу без залучення платника податків за умови вручення або надіслання платнику податків письмового повідомлення про початок проведення перевірки.

Строк проведення перевірки визначається в наказі митного органу про її призначення та може продовжуватись з урахуванням обставин, що виникають в ході проведення перевірки.

6. Не допускається проведення однієї невиїзної документальної перевірки щодо митних декларацій різних платників податків.

7. Під час проведення невиїзної документальної перевірки посадові особи митного органу:

здійснюють перевірку відомостей, зазначених у митних деклараціях (їх електронних копіях, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби) та належних до таких декларацій комплектах товаросупровідних документів, а також зазначених у документах, отриманих від уповноважених органів іноземних держав;

використовують інформацію, що стосується оформлених у митному відношенні товарів, отриману з мережі Інтернет, від імпортерів та безпосередніх виробників товарів, з наукової літератури, висновків експертів тощо;

приймають рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях коду товару згідно з УКТЗЕД, митної вартості, країни походження товарів, підстав для звільнення від оподаткування тощо.

Повноваження посадових осіб митних органів під час проведення невиїзних документальних перевірок здійснюються виключно в обсязі, необхідному для з’ясування питань перевірки.

7. Посадові особи митних органів під час проведення невиїзних документальних перевірок зобов’язані:

додержуватися принципів законності, об’єктивності перевірки, достовірності та доказовості її результатів;

не проводити будь-яких інших видів перевірок платника податків;

не вимагати від платника податків надання документів або будь-якої інформації;

приймати від платника податків додаткові документи (інформацію), письмові заяви, зауваження та пояснення з питань, що стосуються перевірки та можуть свідчити на користь платника податків, і долучати їх до матеріалів перевірки;

не розголошувати відомості про платника податків, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами митного органу службових обов’язків;

видавати платнику податків примірник акта, що складається за результатами перевірки.

8. Платник податків, що перевіряється, має право:

подавати посадовим особам митного органу, які проводять перевірку, додаткові документи (інформацію), письмові заяви, зауваження, пояснення з питань, що стосуються перевірки та можуть свідчити на користь платника податків, і вимагати від митних органів їх розгляду по суті та долучення до матеріалів перевірки;

подавати письмові заперечення до акта перевірки в разі незгоди з викладеними в ньому фактами та обставинами і вимагати розгляду цих заперечень митним органом по суті та долучення їх до акта, що складається за результатами перевірки;

вимагати від посадових осіб митного органу надання примірника акта про проведення перевірки, складеного за її результатами;

оскаржувати в порядку, встановленому Податковим кодексом України рішення, дії (бездіяльність) митних органів (посадових осіб).

Платник податків має також інші права, передбачені законодавством.

9. За результатами перевірки складається акт про проведення невиїзної документальної перевірки, який підписується посадовими особами митного органу, які проводили перевірку, та платником податків.

Надання платником податків заперечень до актів перевірок та їх розгляд здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Прийняті посадовими особами митних органів у ході проведення невиїзної документальної перевірки рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях коду товару згідно з УКТЗЕД, митної вартості, країни походження товару, підстав для звільнення від оподаткування тощо окремими документами не оформлюються, а інформація про зміст цих рішень наводиться в акті про проведення невиїзної документальної перевірки.

Інформація, що міститься в акті про проведення невиїзної документальної перевірки, не підлягає розголошенню, за винятком випадків, установлених законодавством.

Реалізація акта невиїзної документальної перевірки здійснюється в порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

10. Затвердження методичних рекомендацій щодо організації, проведення, оформлення результатів та реалізації матеріалів невиїзних документальних перевірок здійснюється у встановленому законодавством порядку.