Лист ДМСУ: Щодо організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

За результатами проведеної аналітичної роботи Департаментом організації митного контролю та роботи митних посередників встановлено недостатній рівень організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

Здійснення даного виду посередницької діяльності у галузі митної справи є достатньо врегульованим з точки зору нормативно-правового забезпечення.

Як свідчать матеріали аналізу, митницями не здійснюється належний контроль та, відповідно, не вживаються заходи належного реагування та не виконуються вимоги, які містить Розділ ІІ Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера», затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.2009 № 1169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1259/17275.

Не приділяється увага питанню проведення на постійній основі вивчення та моніторингу стану справ із кількісними показниками фактично оформлених карток відмов у відповідності до пункту 4.2. згаданого Порядку...

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.09.2010 р. № 11/7-10.09/9868-ЕП

Керівникам регіональних митниць, митниць
(крім Регіональної інформаційної)

    За результатами проведеної аналітичної роботи Департаментом організації митного контролю та роботи митних посередників встановлено недостатній рівень організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

    Слід врахувати, що здійснення даного виду посередницької діяльності у галузі митної справи є достатньо врегульованим з точки зору нормативно-правового забезпечення.

    Однак, як свідчать матеріали аналізу, митницями не здійснюється належний контроль та, відповідно, не вживаються заходи належного реагування та не виконуються вимоги, які містить Розділ ІІ Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера», затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.2009 № 1169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1259/17275.

    Не приділяється увага питанню проведення на постійній основі вивчення та моніторингу стану справ із кількісними показниками фактично оформлених карток відмов у відповідності до пункту 4.2. згаданого Порядку.

    Не відстежується вимога, встановлена пунктом 4 наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби від 13.05.2009, № 89/445 "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення посередницької діяльності митного брокера"), згідно з якою виконання цих Ліцензійних умов є обов'язковим під час провадження суб'єктом господарювання посередницької діяльності митного брокера.

    Із врахуванням викладеного вище та з метою кардинального поліпшення стану справ з контролю за діяльністю митних брокерів та їх представників, на виконання пункту 4 розпорядження Голови Служби від 06.07.2010 № 87/1-р щодо заходів, спрямованих навдосконалення процедур митного контролю за діяльністю підприємств, що надають посередницькі послуги в галузі митної справи, відповідно до статті 6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”,прошу забезпечити:

    1.Проведення в строк до 01.10.2010 аналізу інформації про набрання законної сили вироком суду щодо притягнення посадових осіб митного брокера до кримінальної відповідальності у справах про контрабанду та вчинення посадовими особами митного брокера під час виконання ними трудових обов’язків порушень митних правил, за які передбачена адміністративна відповідальність.

    У разі встановлення фактів здійснення представниками митних брокерів неодноразових та систематичних порушень, зазначених в п. 1., провести у термін до 11.10.2010 документування порушень діяльності митних брокерів, які зареєстровані у зоні діяльності певного митного органу, за додержанням ними Ліцензійних умов, відповідно до абзацу 2 статті 6 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

    2. У разі набрання законної сили постановою митного органу або суду про накладання стягнення за порушення митних правил представниками митного брокера, документування порушення п. 8 Ліцензійних умов шляхом заповнення Акта про порушення Ліцензійних умов (додається). При цьому перша фіксація порушення відображається в Акті про первинне порушення, по решта послідуючим порушенням складається Акт про повторне порушення.

    Акт про первинне порушення Ліцензійних умов складається у двох примірниках. Перший примірник акта перевірки надається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата, другий - зберігається в митному органі.

    Акт про повторне порушення Ліцензійних умов складається у трьох примірниках. Перший примірник акта перевірки надається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата, другий – направляється до Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників, третій – зберігається в митному органі.

    3. Невідкладне інформування митними органами Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників у разі складання Акта про повторне порушення Ліцензійних умов для подальшого прийняття рішення в порядку встановленому законодавством.

    Подальша робота по організації контролю діяльності митних брокерів та представників митних брокерів повинна забезпечуватись на постійній основі у відповідності до норм законодавства України з обов’язковим актуванням випадків неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для даного виду господарської діяльності у тому числі за фактами набрання законної сили вироком суду щодо притягнення посадових осіб митного брокера до кримінальної відповідальності у справах про контрабанду чи вчинення посадовими особами митного брокера у зв’язку з виконанням ними трудових обов’язків порушень митних правил, за які передбачена адміністративна відповідальність.

    Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби

С.М.Сьомка

Додаток 1
до листа від 14.09.2010 р. № 11/7-10.09/9868-ЕП

_____________________________________________________
(найменування митного органу)

Акт
Виявлених вперше / Повторно виявлени
х
(Необхідне виділити)

порушень ліцензіатом Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, вимог законодавства, інших нормативно-правових актів з питань митної справи
від "___" ____________ 20__ року N _____

Посадова особа митного органу, яка виявила порушення

_____________________________
(посада, прізвище та ініціали)
 

члени комісії (за наявності):

____________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Період порушень за 20__ рік
____________________________________________________________________________,
(найменування ліцензіата/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, який перевіряється)
ідентифікаційний код (номер) __________________________________________________________,
місцезнаходження/місце проживання ___________________________________________________,
ліцензія: серія ____ N ___________, дата видачі ______________________,
вид господарської діяльності, на який видано ліцензію ______________________________________,
у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) або його уповноваженого представника

____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали, підпис)

виявлено факти порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009 № 89/445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за № 469/16485,вимог законодавства, інших нормативно-правових актів з питань митної справи:
________________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті, має містити посилання на відповідний пункт, розділ, статтю нормативно-правового акта)
__________________________________________________________________________
До акта додаються такі документи:

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Оригінал чи копія документа

 

 

 

 

Посадова особа митного органу, яка виявила порушення:

__________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
 

Члени комісії (за наявності):

_________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Акт видано (відіслано) ліцензіату

________________
(підпис, посада, прізвище та ініціали посадової особи відділу організації митного контролю та роботи митних посередників)

за номером

______________________
(Вих. номер, дата )

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД