Мінюст: Роз'яснення щодо надання податкових та інших роз'яснень

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.03.2010 р. N 2984-0-33-10-20

Державній податковій адміністрації 

 

Щодо надання роз'яснення

В Міністерстві юстиції розглянуто ваш лист від 25 лютого 2010 року N 1985/5/10-1016/653 щодо надання роз'яснення стосовно застосування постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 86 "Про надання податкових та інших роз'яснень" та, в межах компетенції, повідомляється.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Положенням про Міністерство юстиції України ,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року N 1577, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності Конституції та законам України, вимогам нормопроектувальної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- дає роз'яснення законодавства державним органам, підприємствам, установам та організаціям з питань, що належать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь юстиції, з питань організації виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України, експертного забезпечення правосуддя, організації роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану.

Разом з цим, при вирішенні порушеного питання слід враховувати наступне.

Абзацами першим та другим постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 86 "Про надання податкових та інших роз 'яснень " (далі - постанови) доручено Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надавати податкові роз'яснення та роз'яснення з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування платникам податків, зборів (обов'язкових платежів), іншим заінтересованим особам щодо офіційного розуміння окремих положень законодавства виключно у вигляді узагальнюючих податкових роз'яснень та роз'яснень інших органів, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", із затвердженням їх наказами відповідних контролюючих органів.

Також, абзацом третім постановляючої частини постанови зобов'язано вищевказані контролюючі органи у трьохмісячний строк привести у відповідність з цією постановою раніше видані роз'яснення.

При цьому, згідно з підпунктом 2.1.4 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про порядок погашення зобов 'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами " (далі - Закон) податкові органи - є контролюючими органами стосовно податків і зборів (обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпунктах 2.1.1 - 2.1.3 цього пункту закону.

Відповідно до підпункту "а" та "г" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону роз'яснення окремих положень податкового законодавства надаються контролюючими органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу.

Податкове роз'яснення є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції, яке використовується при обгрунтуванні їх рішень під час проведення апеляційних процедур. Податковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань оподаткування. Податкове роз'яснення, надане контролюючим органом вищого рівня, має пріоритет над податковими роз'ясненнями підпорядкованих йому контролюючих органів. Податкове роз'яснення центрального податкового органу має пріоритет над податковими роз'ясненнями, виданими іншими контролюючими органами. Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.

Крім того, підпунктами "е" та "є" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону визначено, що центральний (керівний) орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових питань, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує узагальнюючі податкові роз'яснення, які підлягають оприлюдненню з дотриманням правил комерційної та банківської таємниці.

Платник податків має право безоплатно отримати будь-яке податкове роз'яснення, у тому числі надане іншому платнику податків з питання, що розглядається (із дотриманням правил комерційної або банківської таємниці), у строки, передбачені для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади, встановлені законом.

Центральний (керівний) орган контролюючого органу зобов'язаний видавати та оприлюднювати письмові роз'яснення норм законодавства, які стосуються усіх аспектів оподаткування окремим податком, збором (обов'язковим платежем) у спосіб, доступний для ознайомлення з ними більшості їх платників. При введенні нового податку, збору (обов'язкового платежу) або прийнятті змін до порядку справляння існуючих центральний (керівний) орган контролюючого органу зобов'язаний роз'яснити їх платникам особливості такого справляння, використовуючи засоби масової інформації або інші доступні для таких платників способи доступу до зазначеної інформації, включаючи візити працівників контролюючих органів (не пов'язані із здійсненням податкових перевірок) до платників податків і зборів (обов'язкових платежів) з метою роз'яснення положень нового порядку.

При цьому, згідно з частинами першою та сьомою статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України " Кабінет Міністрів України видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження на основі та на виконання Конституції і законів України.

Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в порядку та у випадках, установлених законом.

Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Разом з цим, повідомляємо, що пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України визначено, що Президент України зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

Крім того, зазначаємо, що пунктом 1 частини другої статті 20 та частиною третьою статті 21 Закону України "Про прокуратуру" встановлено, що при виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право опротестувати, зокрема акти Кабінету Міністрів України.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.

При цьому, повідомляємо, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.  

Заступник Міністра 

Л. В. Єфіменко