ВАЖЛИВО!! Проект Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження посередницької діяльності митного брокера

І. Загальні положення

1. Ліцензійні умови на право провадження посередницької діяльності митного брокера розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон), пунктів 8.1 - 8.7 Стандартних правил розділу 8 "Відносини між митною службою та третіми сторонами", загального додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.73 (далі – Конвенція), до якої Україна приєдналась згідно із Законом України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур", статей 176 – 181 Митного кодексу України (далі – Кодекс) і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання – юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - підприємців, для провадження яких необхідні спеціальні знання.

3. Терміни в цих Ліцензійних умовах уживаються в такому значенні:

3.1. Представник митного брокера - фізична особа, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером та має підтвердження своїх кваліфікаційних вимог установлених пунктом 4 розділу II цих Ліцензійних умов і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення.

3.2. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Конвенцією, Кодексом і Законом.

4. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, як суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності і які проваджують посередницьку діяльність митного брокера.

5. Органом ліцензування з провадження посередницької діяльності митного брокера є Державна митна служба України.

6. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання або фізична особа - підприємець особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії (відповідно до додатків 1, 3, 4, 5) та описом документів до неї (відповідно до додатків додатку 2).

6.1. У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть посередницьку діяльність митного брокера на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх перелік та місцезнаходження.

7. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

7.1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (та) або фізичної особи - підприємця або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

7.2. Засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

8. Заява залишається без розгляду, якщо:

8.1. Вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

8.2. Документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

9. Орган ліцензування посередницької діяльності митного брокера у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.

10. Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

11. Рішення про видачу ліцензії приймається за умови відповідності суб'єкта господарювання ліцензійним умовам згідно з поданими документами та достовірності зазначених у них даних.

11.1. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

12. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

13. Після отримання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, Державна митна служба України протягом трьох робочих днів оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його зверненням.

14. Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів здійснюються Державною митною службою України в порядку й терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та згідно з наказом Держмитслужби від 08.12.2009 № 1169 „Про затвердження Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1259/17275.

ІІ. Кваліфікаційні вимоги до представника митного брокера.

1. Представник митного брокера повинен:

1.1 мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту;

1.2 володіти спеціальними знаннями, уміннями та навиками в галузі митної справи.

2. Спеціальні знання, уміння та навики в галузі митної справи представник митного брокера може здобувати в навчальних закладах (за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання),  або шляхом самостійної підготовки.

3. Відповідність визначеним кваліфікаційним вимогам представник митного брокера підтверджує шляхом складання іспиту в регіональних митницях, митниця, згідно Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів затвердженого наказом Держмитслужби від 18.08.2009 № 767 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.09.2009 за № 868/16884.

4. Відповідність кваліфікаційним вимогам випускників митних закладів освіти та інших вищих закладів освіти, в яких відбувалася підготовка фахівців з митної справи, підтверджується регіональними митницями, митницями, на підставі поданих дипломів про закінчення таких навчальних закладів, без складання іспиту.

4.1. Кваліфікаційне посвідчення видається представнику митного брокера на протязі 6 місяців після закінчення курсу навчання у зоні діяльності регіональної митниці, митниці за місцем державної реєстрації митного брокера, з яким перебувають у трудових відносинах представники митного брокера (за наявності), відповідно до поданих документів згідно розділу V Порядку прийняття іспиту у представників митних брокерів, затвердженого Наказом Держмитслужби від 18.08.2009 за № 767, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14.09.2009 за № 868/16884.

6. Державна митна служба України визначає умови, за яких представник митного брокера не допускається до участі в митних операціях та повідомляє про це митного брокера у письмовому вигляді про своє рішення щодо відмови із зазначенням порушень. 

ІІІ. Вимоги до Митного брокера

1. Для здійснення декларування товарів і транспортних засобів митний брокер повинен укласти письмовий договір доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої він представляє у взаємовідносинах з митним органом.

2. Мати у своєму штаті представника митного брокера або укласти з таким представником відповідний трудовий договір.

3. Фізична особа - підприємець може бути одночасно митним брокером і представником митного брокера та здійснювати декларування товарів і транспортних засобів за умови укладення письмового договору доручення про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів з особою, інтереси якої вона представляє у взаємовідносинах з митним органом.

4. Подання повідомлення Державній митній службі України про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у визначений строк Законом. 

IV. Вимоги до  посередницької діяльності митного брокера, представника митного брокера:

1. Під час здійснення декларування товарів і транспортних засобів митним органам митний брокер та його представник повинні дотримуватись вимог Конвенції, Кодексу, Закону, інших нормативно-правових актів з питань митної справи.

2. Митний брокер або представник митного брокера виконує повноваження в обсязі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.

3. Під час здійснення декларування товарів і транспортних засобів митним органам митний брокер і його представник мають ті самі права щодо пред'явлення цих товарів і транспортних засобів митним органам, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

4. Митний брокер і його представник мають право вимагати від особи, яку представляє митний брокер, надання документів, відомостей, а також іншої інформації щодо особи та/або товарів і транспортних засобів, які ним декларуються, лише в межах, необхідних для здійснення декларування товарів згідно з вимогами Кодексу.

5. На вимогу митного органу представник митного брокера повинен пред'являти товари, транспортні засоби і всі необхідні документи для митного контролю і митного оформлення та бути присутнім під час їх проведення.

6. Представник митного брокера повинен інформувати в письмовій формі особу, яка передала йому товари та транспортні засоби для пред'явлення митному органу, про виявлені пошкодження тари та упаковки, а також про невідповідність цих товарів, транспортних засобів відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних документах.

7. Митний брокер не допускається органом ліцензування до участі в митних процедурах у разі набрання законної сили вироком суду щодо притягнення посадових осіб митного брокера (посадові особи підприємств визначені пунктом 30 статті 1 Митного кодексу України) та/або представників митного брокера до кримінальної відповідальності та застосування до них покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю.

8. Митний брокер повинен зберігати копії вантажних митних декларацій (аркуші комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікацій), які ним подавались до митного оформлення протягом 3 років з дати їх подання до митного оформлення.

Директор департаменту
організації митного контролю


А.І.Сербайло